Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Hoá đá

90% cơ hội để hóa đá đối thủ.
★5 Spell
Targets: Đơn mục tiêu
Costs: 100 mana

Gây ra:

Hoá đá (90%)
← Trở lại