Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Pháp Luân Xa

Tấn công bằng nhiều lưỡi dao xây dựng từ phép thuật. Sát thương gây ra dựa chủ yếu vào chỉ số phép thuật.
★10 Spell
Targets: Đơn mục tiêu
Power: 600-900 (x6)
Costs: 200 mana

Learned by:

Heretic Corvus / Hera Corvus
← Trở lại