Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Rune Knight / Rune Knightess

Purchase this class to support the game and gain an alternative sprite and passives.
Bậc: ★2

Kỹ năng:

Hoả kích (Cấp độ 25)
Băng kích (Cấp độ 25)
Địa kích (Cấp độ 25)
Lôi kích (Cấp độ 25)
Hắc kích (Cấp độ 40)
Thánh kích (Cấp độ 40)
Hấp huyết kích (Cấp độ 50)
Tạp kích (Cấp độ 50)

Kỹ năng:

Valhallan Đạo
Sử ma của bạn mạnh hơn một chút và có thể tấn công thường xuyên hơn.
Đánh chí mạng
Bạn có một cách để đánh chí mạng.
← Trở lại