Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Havel's Old Shield

Gear of the giant knight.

Ngoại lai
Bậc: ★6
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Vũ khí phụ
HP: 48
Lá chắn: 17%
Status Reflection: +5%

Khả năng: Phòng vệ
Tạm thời tăng khả năng phòng vệ và cấp lá chắn thêm 3 lượt.

Miễn nhiễm:

Hoá đá

Rơi ra từ:

Havel

Vật liệu nâng cấp:

Quang thạch
Đại linh hồn
← Trở lại