Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Gậy cảm xạ

Một bộ máy kỳ lạ thích hợp để tìm ra thứ không thể dễ dàng tìm thấy. Tăng vật phẩm và tỷ lệ tìm đồ hiếm trong một khoảng thời gian.

Bậc: ★3
Độ hiếm: Sử thi
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class

✓ Có thể thấy trong cửa hàng
✓ Có thể thấy trong rương
Luck Bonus: +50%

Rơi ra từ:

Vua Mimic
Vua Mimic
Kerberos Hoàn Sinh
Naggeneen Hoàn Sinh
Fomor
Đại kỵ sĩ Lugus
Kerberos
Titan cuối cùng
Maelor
Naggeneen
Starlord
← Trở lại