Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Mảnh vỡ Riftlock Delta của Charon

Riftock của Charon, Đại Triệu Hồi Sư.

Ngoại lai
Bậc: ★5
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class

Rơi ra từ:

Triệu Hồi Sư Rift ưu tú
Triệu Hồi Sư Rift
← Trở lại