Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Bùa hộ mệnh

Một bùa hộ mệnh thô sơ. Tăng nhẹ sức tấn công.

Bậc: ★1
Độ hiếm: Thường gặp
Useable by: Tất cả các class
Place: Trang sức

✓ Có thể thấy trong cửa hàng
✓ Có thể thấy trong rương
Tấn công: 10
← Trở lại