Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Aegis

Bản sao chiếc khiên nổi tiếng của Perseus, món quà từ Athena. Nó sẽ bảo vệ bạn khỏi hóa đá.

Bậc: ★9
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Vũ khí phụ

✓ Có thể thấy trong rương
✓ Có thể thấy trong đấu trường
Phòng thủ: 12
HP: 48
Lá chắn: 29%

Miễn nhiễm:

Hoá đá
Ngưng đọng

Vật liệu nâng cấp:

Quang thạch
Đại linh hồn
← Trở lại