Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Múa kiếm II

Tấn công nhiều lần, thay đổi cục diện của trận chiến. Nó có thể gây ra nhiều hiệu ứng tốt và hiệu ứng xấu.
★8 Skill
Targets: Đơn mục tiêu
Power: 500-1250 (x4)
Costs: 120 mana

Gây ra:

T. Thủ ↓ (33%)
T. Phép ↓ (33%)
T. Công ↓ (33%)
T. Kháng ↓ (33%)

Mang lại:

T. Công ↑ (33%)
T. Thủ ↑ (33%)
T. Kháng ↑ (33%)
T. Phép ↑ (33%)

Learned by:

Arcanic
← Trở lại