Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Phá yểm

Loại bỏ nguyên tố đã yểm lên vũ khí.
★8 Spell
Targets: Bản thân
Costs: 40 mana

Chống lại:

Yểm Lôi
Yểm Hoả
Yểm Thuỷ
Yểm Thổ
Phi nguyên tố

Learned by:

Arcanic
← Trở lại