Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Phục hồi lá chắn

Phục hồi 10 phần trăm của lá chắn.
★2 Spell
Targets: Bất cứ ai trong tổ đội của bạn
Costs: 15 mana

✓ Có thể thấy trong Nhà Thuật Sư
← Trở lại