Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Búa phép

Tấn công bằng một chiếc búa làm bằng ma thuật có thể làm giảm khả năng phòng thủ của đối thủ. Sát thương dựa trên chỉ số phép thuật hơn là tấn công vật lý.
★4 Spell
Targets: Đơn mục tiêu
Power: 1000
Costs: 10 mana

Gây ra:

Thủ ↓ (5%)

Learned by:

Spellsword
← Trở lại