Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Phán xét

Phán xét một kẻ địch.
★7 Spell
Targets: Đơn mục tiêu
Power: 750
Costs: 200 mana

Gây ra:

Phán xét (50%)
← Trở lại