Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Arcanus

Ma thuật bất ổn có thể gây sát thương phức hệ cao cấp, nhưng có thể gây hại người sử dụng.
★6 Spell
Targets: Đơn mục tiêu
Power: 1500-3000
Costs: 90 mana

Gây ra:

Cháy (8%)
Tê liệt (8%)
Đóng băng (8%)
Thối rữa (8%)

Mang lại:

Cháy (4%)
Tê liệt (4%)
Đóng băng (4%)
Thối rữa (4%)

Learned by:

Grand Mystic
← Trở lại