Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Cây biết đi

Chủng loại: Thường gặp
Độ hiếm: Thường gặp
Bậc: ★3

Kỹ năng:

Tốc kích
Bảo vệ
Rung chấn II

Rơi ra:

Thổ thạch
Gỗ
← Trở lại