Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Ymir Beithir's Staff

Aside: As Illuyanka's walls were raised, protection for this new land was needed. Beithir, with the breath of lightning and claws of toxin, replicated itself indefinitely. An army of Dragons was created in an instant.

Ngoại lai
Bậc: ★10
Độ hiếm: Sử thi
Có thể sử dụng bởi: Valhallan hoặc Triệu Hồi Sư
Địa điểm: Vũ khí
Ma thuật: 260
Chí mạng: 2%
Lá chắn: 27%
Thấu thị: -80
Summon Stats: +33%
Số lỗ khảm nạm: 8
Dùng hai tay
Rồng

Khả năng: Summon Beithir II
Summon great beasts to assist you. Requires 3 turns in battle.

Rơi ra từ:

Ymir Amphiptere

Vật liệu nâng cấp:

Linh hồn
Draconite tinh khiết
← Trở lại