Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Solarite

Một quặng solarit hiếm. Hữu ích trong việc nâng cấp những trang bị mạnh mẽ.

Bậc: ★4
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class

Rơi ra từ:

Người xương
Starlord
← Trở lại