Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Dao găm đỏ

Một lưỡi kiếm nhỏ lý tưởng cho cận chiến. Vũ khí này được phù phép lửa.

Bậc: ★2
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Class đạo tặc
Địa điểm: Vũ khí

✓ Có thể thấy trong rương
Tấn công: 30
Ma thuật: 5
Lửa

Gây ra:

Rỉ máu
Cháy

Rơi ra từ:

Ngọc lửa xanh
Lửa ma thuật

Vật liệu nâng cấp:

Hoả thạch
← Trở lại