Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Purrly's Favourite Staff

Gear of the great marketer.

Ngoại lai
Bậc: ★9
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Vũ khí
Ma thuật: 198
Chí mạng: 1%
Lá chắn: 2%
Summon Stats: +25%
Summon Pacts: +20%

Rơi ra từ:

Purrly

Vật liệu nâng cấp:

Bạc
Mythril
← Trở lại