Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Giáp Da cứng

Áo giáp nhẹ được gia cố bằng da cứng. Cung cấp sự bảo vệ kha khá khỏi các nguyên tố.

Bậc: ★1
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Class đạo tặc
Địa điểm: Torso

✓ Có thể thấy trong cửa hàng
✓ Có thể thấy trong rương
Phòng thủ: 9
Kháng phép: 7
Nhanh nhẹn: 1

Rơi ra từ:

Đạo tặc Sa ngã
Người xương kinh khủng
Người xương
Chiến binh người xương

Vật liệu nâng cấp:

Da thuộc
← Trở lại