Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Đại Gươm Lizarr

Lưỡi kiếm thô của Lizarr.

Bậc: ★6
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Class Đấu sĩ
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 130
Chí mạng: 1%

Rơi ra từ:

Kỵ sĩ Great Lizarr
Great Lizarr Noble
Đại chiến binh Lizarr

Vật liệu nâng cấp:

Thép
← Trở lại