Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Chiến cung Gamma Olympia

Vũ khí cự kỳ hiếm, nhận được khi đánh bại Olympian.

Ngoại lai
Bậc: ★2
Độ hiếm: Thần thoại
Có thể sử dụng bởi: Class đạo tặc
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 51
Nhanh nhẹn: 48
Chí mạng: 4%
Lá chắn: 2%
Thấu thị: 8
Số lỗ khảm nạm: 2

Mang lại:

T. Công ↑ (7%)
T. Kháng ↑ (7%)
Tốc độ ↑ (7%)

Miễn nhiễm:

T. Công ↓
T. Kháng ↓

Vật liệu nâng cấp:

Bạc
Đại linh hồn
Lôi thạch
← Trở lại