Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Mắt tinh thể

Một con mắt kỳ lạ thấm nhuần ma thuật kỳ lạ. Giữ nó trong tay sẽ tăng nhẹ tất cả các chỉ số.

Bậc: ★3
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Trang sức

✓ Có thể thấy trong rương
Tấn công: 2
Ma thuật: 2
Phòng thủ: 2
Kháng phép: 2
HP: 10
Năng lượng: 10

Rơi ra từ:

Ma nhãn
Bầy ma nhãn
Gazer
Mimic lớn
← Trở lại