Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Phức thuật Thư

Một cuốn sách bất ly thân của Đồ đệ của Apollyon. Trước khi bị hút hồn bởi ma thuật tàn phá, Apollyon từng nghiên cứu học nghệ của loài elf về sự cân bằng giữa các nguyên tố. Những cuốn sách này mang lại sự thấu hiểu cao với các nguyên tố.

Ngoại lai
Bậc: ★8
Độ hiếm: Thần thoại
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Vũ khí phụ
Tấn công: 25
Ma thuật: 25
Số lỗ khảm nạm: 1
Phức hệ

Gây ra:

Cháy
Đóng băng
Tê liệt
Thối rữa

Mang lại:

Phức liên kết (20%)

Rơi ra từ:

Đồ đệ của Apollyon

Vật liệu nâng cấp:

Thuỷ thạch
Lôi thạch
Hoả thạch
Thổ thạch
← Trở lại