Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Lam Ngọc

Một viên ngọc màu xanh kỳ lạ. Tăng năng lượng khi được trang bị.

Bậc: ★2
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Trang sức

✓ Có thể thấy trong cửa hàng
✓ Có thể thấy trong rương
Năng lượng: 25

Rơi ra từ:

Ngọc lửa xanh
Bầy ma nhãn
← Trở lại