Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Dao găm xanh

Một lưỡi kiếm nhỏ lý tưởng cho cận chiến. Cái này đặc biệt vì được phù phép băng.

Bậc: ★2
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Class đạo tặc
Địa điểm: Vũ khí

✓ Có thể thấy trong rương
Tấn công: 26
Ma thuật: 5
Nước

Gây ra:

Đóng băng

Rơi ra từ:

Ngọc lửa xanh

Vật liệu nâng cấp:

Thuỷ thạch
← Trở lại