Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Thuốc tăng sức tấn công

Một loại dược phẩm có vị chua giúp tăng sức tấn công trong trận chiến.

Bậc: ★2
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class

✓ Có thể thấy trong rương

Mang lại:

Công ↑ (5%)

Rơi ra từ:

Cade Hoàn Sinh
Ebon Scruug Hoàn Sinh
Arisen Fenja
Arisen Gerd
Hel Hoàn Sinh
Kerberos Hoàn Sinh
Arisen Menja
Surtr Hoàn Sinh
Cerus
Dracon
Ebon Scruug
Fenja
Cerus hung giữ
Fomor
Cerus hung tợn
Gerd
Hel
Cade khéo léo
Kerberos
Menja
Nhện Bí Ngô
Scruug
Surtr
Trò đùa
Trò đùa
← Trở lại