Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Thiên Cầu Hoàn Sinh

A large support piece of a Tower of Olympia. It allows one to take the stance of Atlas, greatly increasing the damage and chance of collateral damage. Your Ward will deplete heavily per turn under this stance.

Ngoại lai
Bậc: ★10
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Class cận chiến
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 270
HP: 380
Năng lượng: 40
Lá chắn: 37%
Số lỗ khảm nạm: 8
Dùng hai tay

Khả năng: Tư Thế Atlas
Take the stance of Atlas, greatly increasing the damage and chance of collateral damage. Your Ward will deplete heavily per turn under this stance.

Rơi ra từ:

Atlas Hoàn Sinh thuộc Olympia

Vật liệu nâng cấp:

Mythril
Lôi thạch
Hắc thạch
← Trở lại