Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Arch-Gadget Hoàn Sinh

Một trong những sáng chế của Cade, nhà phát minh vĩ đại. Tiện ích này ngăn bị giảm khả năng phòng thủ vật lý hoặc phép thuật của họ.

Ngoại lai
Bậc: ★9
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Trang sức
Phòng thủ: 90
Kháng phép: 90

Miễn nhiễm:

Thủ ↓
Thủ ↓↓
T. Thủ ↓
T. Kháng ↓
T. Thủ ↓↓
T. Thủ ↓↓↓
T. Kháng ↓↓
Kháng ↓↓
Kháng ↓

Rơi ra từ:

Cade Hoàn Sinh
← Trở lại