Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Vritra kiên định

Sự kiện: Wyrmhunt
Chủng loại: Rồng
Độ hiếm: Thường gặp
Bậc: ★6

Kỹ năng:

Ru ngủ
Hắc tàn ấn II
Long tàn ấn II
Tàn kích II
Hắc kích III

Kỹ năng:

Đại Long
All skills and spells cast have the chance to inflict Drakeblight.

Rơi ra:

Máu Drake
Dây chuyền Vritra
← Trở lại