Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Discord
Merch
Google Play
Apple App Store
Lộ trình phát triển
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Cập nhật & Ghi chú phát hành

Server patch: 4/4
Ngày phát hành: Tháng tư 4, 2022
* Fixed an issue that may have caused live PvP to double match players
* Live PvP now has a turn time limit of 15 seconds. Afterwards, the AI should take over for the turn
* You can now flee live PvP matches
* World monster despawn is now less aggressive
Xem tất cả các bản phát hành