Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Cập nhật & Ghi chú phát hành

Orna: The GPS RPG
Server patch: 05/02/2024
Ngày phát hành: 05/02/2024
* Beguiled Apollyon now has a base damage limit of 10%
* This damage limit will automatically increase during the duration of the event
Xem tất cả các bản phát hành