Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Cố pháp tàn ấn II

Tạo ấn ký cho đối thủ. Khi được đánh dấu bằng cổ ngữ nguyên tố, nạn nhân sẽ nhận thêm sát thương từ nguyên tố đó.
★6 Spell
Targets: Đơn mục tiêu
Costs: 200 mana

Gây ra:

Hoả tàn ấn (20%)
Thuỷ tàn ấn (20%)
Thổ tàn ấn (20%)
Lôi tàn ấn (20%)
Thánh tàn ấn (20%)
Hắc tàn ấn (20%)
Long tàn ấn (20%)
← Trở lại