Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Tường lăng kính

Tạo lá chắn chống lại tất cả 4 nguyên tố cơ bản.
★5 Spell
Targets: Bất cứ ai trong tổ đội của bạn
Costs: 120 mana

Mang lại:

Kháng Hoả (100%)
Kháng Thuỷ (100%)
Kháng Thổ (100%)
Kháng Lôi (100%)
← Trở lại