Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Húc tàn bạo

Húc vào đối thủ với tất cả sức mạnh của bạn, gây ra sát thương trong quá trình này.
★3 Skill
Targets: Đơn mục tiêu
Power: 1750
Costs: 60 mana
← Trở lại