Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Khiên phép

Tăng kháng phép.
★2 Spell
Targets: Bản thân
Costs: 30 mana

Mang lại:

Kháng ↑ (90%)

Learned by:

Archmage / Phù thuỷ
← Trở lại