Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Mũi tên băng

Đóng băng mũi tên và bắn vào kẻ thù. 25 phần trăm tỉ lệ để đóng băng đối thủ.
★2 Skill
Targets: Đơn mục tiêu
Power: 1100
Costs: 25 mana

Gây ra:

Đóng băng (25%)

Learned by:

Strider
← Trở lại