Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Yểm thổ

Yểm vũ khí của bạn với sức mạnh của đất.
★8 Spell
Targets: Bản thân
Costs: 80 mana

Mang lại:

Yểm Thổ (100%)

Chống lại:

Yểm Thuỷ
Yểm Hoả
Yểm Lôi
Phi nguyên tố

Learned by:

Arcanic
← Trở lại