Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Tiếng gọi Brynhild

Tăng tỉ lệ thực hiện các kỹ năng, phép thuật gây hiệu ứng lợi và hiệu ứng xấu của sử ma. Các class Valhallan sẽ sử dụng kỹ năng này một cách hiệu quả hơn.
★8 Spell
Targets: Bản thân
Costs: 100 mana

Learned by:

Freyr / Freyja
← Trở lại