Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Nhện Bí Ngô

Sự kiện: Thánh hoá
Chủng loại: Thường gặp
Độ hiếm: Thường gặp
Bậc: ★8

Kỹ năng:

Giẫm đạp

Rơi ra:

Da thú
Đá hang động
Đá bầu trời
Đá rune hoàn hảo
← Trở lại