Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Ma cà rồng lớn

Chủng loại: Ổ thi tộc
Độ hiếm: Thường gặp
Bậc: ★4

Kỹ năng:

Đổ huyết
Hấp thụ

Rơi ra:

Y phục của huyết quỷ
Nón trùm ma cà rồng
Tinh thể đỏ
← Trở lại