Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Bầy ma nhãn

Chủng loại: Thường gặp
Độ hiếm: Hiếm
Bậc: ★3

Kỹ năng:

Rối trí
Giật sốc II
Tổn trí lực

Rơi ra:

Lam Ngọc
Ngọc xanh lá
Xích Ngọc
Mắt tinh thể
← Trở lại