Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Apollyon's Pupil X

Sự kiện: Đại Khủng hoảng Apollyon
Chủng loại: Phép thuật
Độ hiếm: Hiếm
Bậc: ★10

Kỹ năng:

Hoả kích II
Bùng cháy IV
Hoả pháp tuyệt đối

Rơi ra:

Balor Memory
Book of Fire X
← Trở lại