Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Kiếm phụ

Một con dao găm nhỏ, có thể mang theo trong tay. Nó tăng sức tấn công bằng một phần lá chắn.

Bậc: ★2
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Vũ khí phụ

✓ Có thể thấy trong cửa hàng
Tấn công: 8
Lá chắn: -10%

Khả năng: Phản đòn
Chờ một lượt, sau đó trả đòn tấn công của đối thủ về phía họ.

Vật liệu nâng cấp:

Sắt
← Trở lại