Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Đàn luýt

Cây đàn thô sơ của một nghệ sĩ, chơi nó trong trận chiến có thể tạm thời tăng sức tấn công hoặc phép thuật.

Bậc: ★1
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Vũ khí

✓ Có thể thấy trong cửa hàng
✓ Có thể thấy trong rương
Tấn công: 4
Ma thuật: 4

Mang lại:

T. Công ↑ (5%)
T. Phép ↑ (5%)

Vật liệu nâng cấp:

Gỗ
← Trở lại