Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Đá sáng tạo

Chương XI: Khi bầu trời được hình thành trên vùng đất mới này, sức mạnh của những con Đại Long này kết hợp lại để tạo thành Ymir Amphiptere. Ur Amphiptere tạo ra bầu trời ban đêm và mang thời tiết đến các vùng đất.

Ngoại lai
Bậc: ★10
Độ hiếm: Thần thoại
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Armor (for adornments)
Tấn công: 6
Ma thuật: 6
Phòng thủ: 12
Kháng phép: 12
HP: 18
Năng lượng: 18
Lá chắn: 1%

Rơi ra từ:

Ymir Amphiptere
← Trở lại