Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Thần Huyết

Một loại thần dược phục hồi có thể loại bỏ bất kỳ hiệu ứng giảm chỉ số nào lên bạn.

Bậc: ★4
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class

Chống lại:

Công ↓
Thủ ↓
Thủ ↓↓
T. Thủ ↓
T. Công ↓
T. Phép ↓
Phép ↓
T. Kháng ↓
T. Phép ↓↓
T. Công ↓↓
T. Thủ ↓↓
T. Thủ ↓↓↓
Kháng ↓↓
Kháng ↓
Tốc độ ↓

Rơi ra từ:

Nhện Bí Ngô
← Trở lại