Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Lông quạ

Áo giáp thô làm từ xác của một con quạ. Không mang lại nhiều khả năng phòng thủ, nhưng nâng cao sự khéo léo của bạn.

Bậc: ★1
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Class đạo tặc
Địa điểm: Torso
Phòng thủ: 5
Kháng phép: 7
Nhanh nhẹn: 12

Rơi ra từ:

Quạ

Vật liệu nâng cấp:

Da thú
← Trở lại