Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Covyn's Dark Leggings

Armor of Covyn, the evil northern organizer of pixels.

Ngoại lai
Bậc: ★10
Độ hiếm: Sử thi
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Legs
Phòng thủ: 20
Kháng phép: 180
HP: 600
Nhanh nhẹn: 180
Lá chắn: 4%
Thấu thị: -80
Double Handed: +7%
Số lỗ khảm nạm: 4
Hắc ám

Rơi ra từ:

Covyn Hoàn Sinh

Vật liệu nâng cấp:

Da thú
Linh hồn
Solarite
← Trở lại