Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Nhẫn của Carl

Nhẫn sắt của kẻ đơn độc, Carl. Tăng nhẹ một số chỉ số.

Bậc: ★1
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Trang sức
Tấn công: 5
Phòng thủ: 5
HP: 10
Năng lượng: 10
← Trở lại